Home pageDe
komst
van Christus


ENKELE
OPMERKINGEN
OVER HET WOORD KOMST

Het nieuwe testament is geschreven in het Grieks, een taal die expressiever is dan de onze. Met betrekking tot de komst van de Heer gebruikt het Grieks zes verschillende woorden.

1. Parousia is afgeleid van het werkwoord paremi, dat aanwezig zijn betekent. Het duidt niet op iemands aankomst, maar op het reeds gekomen zijn, op aanwezigheid.

2. Apokalupsis komt van apokalupto, ontsluieren. Het duidt op het zichtbaar worden van wat eerst verborgen aanwezig was. "Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade, die u ontvangen zult, wanneer Jezus Christus wordt geopenbaard, ontsluierd" (1Pet.1:13).

3. Epiphaneia is afgeleid van een werkwoord met de volgende betekenissen: schijnen, verschijnen, zoals b.v. een ster (die er steeds was) 's nachts zichtbaar kan worden. Het woord wordt gebruikt met betrekking tot de luister en de majesteit van de Heer die er altijd was en die op een gegeven moment zal verschijnen, gaat schijnen.

4. Phaneroo betekent duidelijk maken, merkbaar maken. Jezus zegt: "Ik heb Uw naam (=wezen) geopenbaard aan de mensen ...." (Joh.17:6). En Johannes: "Als Hij aan ons geopenbaard zal zijn, zullen we Hem gelijkvormig zijn" (1Joh.3:2).

5. Heko benadrukt de plaats van Zijn komst. "Houd vast, totdat Ik (in u) gekomen ben" (Op.2:25, vgl.3:20).

6. Erchomai duidt op de voleinding van de komst van de Heer. "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien" (Op.1:7). Het duidt op het verschijnen van de volheid van Christus, van de verheerlijkte Christus met de Zijnen, met Zijn heiligen, met Zijn heilige tienduizenden, met de "144.000" (Judas 14, Zach.14:5, 1Thes.3:13, Op.14:1-5). Dan zal elk oog Hem zien!

In de nu volgende bijbelstudies komen deze aspecten uitvoerig aan bod.

Home page