Home pageGedoopt
in Christus Jezus"Door n Geest zijn wij allen tot n lichaam gedoopt,
hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen"
(1Cor.12:13).


INLEIDING

De doop is een onderwerp, waarover veel verschil van mening bestaat. De n doopt door besprenging, de ander door onderdompeling. In veel kerken doopt men kinderen, terwijl anderen alleen maar volwassenen dopen. De meesten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er zijn er die dat alleen doen in de naam van Jezus of helemaal niet.

Het is niet onze bedoeling om de verschillen ng groter te maken. Integendeel! Er is een waarheid over de doop die verenigt. Wie "zich laten dopen in, tot, of naar Christus Jezus" door Zijn Geest, zijn n door de band des vredes (Ef.4:3). Dan verstaan we wat Paulus schrijft, dat er "n lichaam en n Geest, n Heer, n geloof en n doop is" (Ef.4:4-6).

En doop? Johannes de Doper doopte met water (Mat.3:6). De Heer Jezus doopt met de Heilige Geest (Hand.1:5). Hij doopt ook met vuur (Mat.3:11). In Handelingen lezen we over "dopen in de naam van Jezus" en in de brieven van Paulus over "dopen in Christus Jezus" en "dopen tot n lichaam" (Rom.6:3, 1Cor.12:13). Wat bedoelde Paulus dan met n doop?

Er zijn namelijk drie stadia van n doop (drie=volkomenheid). Eerst de natuurlijke afschaduwing (de doop met water), dan de vervulling ervan (de doop met de Geest) en tenslotte de voleinding, het einddoel (de doop in Christus).

Eerst dus de waterdoop als symbolische handeling. Die wordt door mensen gedaan, door een priester, profeet of apostel, door een medegelovige, een oudste of een voorganger (Mat.3:11a, 28:19, Joh.1:25, Jac.5:14).

De geestelijke vervulling daarvan is de doop met de Heilige Geest die door Jezus wordt verricht. Johannes de Doper zei: "Ik doop u met water, maar Hij die na mij komt, is sterker dan ik; die zal u dopen met de Heilige Geest" (Mat.3:11).

En dan het einddoel, waar Paulus het steeds over heeft: de doop tot in of naar Christus Jezus door de Heilige Geest die we hebben ontvangen. "Door n Geest worden wij allen tot in n lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen" (1Cor.12:13).


DE VIER
SYMBOLISCHE HANDELINGEN

De Isralieten die uit Egypte waren getrokken, ontvingen Gods Woord op steen gegrift. Tevens ontving Mozes tal van bepalingen en ceremonin. Om geestelijke waarheden te verstaan is het altijd goed eerst daarnaar te kijken. Want "eerst komt het natuurlijke, dan het geestelijke" (1Cor.15:46). Eerst het "oude", dan het "nieuwe". Eerst het oude verbond, dan het nieuwe.

Welnu, in de wet van Mozes lezen we over verschillende ceremonile reinigingen:

1: met bloed (Lev.16:1-34);

2: met water (Lev.14 en 15);

3: met water en as (Num.19:1-22);

4: met olie (Lev.14:26-28).

In het Grieks worden ze baptismoi genoemd (enkelvoud=baptisma). Baptisma is vertaald als doop, maar ook als wassing (Hebr.6:2, 9:10). Een "doop" was altijd een besprenging, een zalving of een overgieting. De wet van Mozes kent namelijk geen onderdompeling.

Alles in de wet verwijst naar geestelijke realiteiten (Hebr.10:1). Dat principe houdt de schrijver van de Hebreenbrief consequent vast. Hij zegt, dat alles in het oude testament zinnebeeld is voor het geestelijke nu (Hebr.9:9). Eerst het "oude", dan het "nieuwe".

De baptismoi waren dus natuurlijke "bepalingen voor het vlees", "opgelegd tot de tijd van herstel" (Hebr.9:10). Dus eerst de "oude" ritule reinigingen, daarna de geestelijke. We zullen nu de reinigingen uit het oude testament benoemen met daarbij de nieuwtestamentische betekenis ervan.


DE REINIGINGEN

De baptisma met bloed

In de wet van Mozes was er een reiniging door besprenging met bloed van een offerdier (Hebr.9:13,19,21). "Zonder bloedstorting is er geen vergeving" (Hebr.9:22).

In het nieuwe verbond is dat de reiniging door het bloed van Jezus. "God heeft Hem gesteld als zoenmiddel door het geloof in Zijn bloed" (Rom.3:25). Hij heeft het vergoten voor de vergeving van alle zonden (Mat.26:28). Door Zijn offer wordt de zonde weggedaan (Joh.1:29 Hebr.9:26).

De baptisma met olie

Er was ook een "wassing" met een speciale zalfolie (Ex.30:22-33). Die was bedoeld voor de tabernakel, voor alles wat er in stond en voor de priesters (Ex.30:26-30, Ex.29:7). Alles in Zijn Huis werd met die olie gezalfd (Ex.30:29). Later zou dat ook met koningen gebeuren. Zo heiligde God Zijn Huis, de priesters en de koningen, niet alleen met bloed, maar ook met olie.

Ook in het nieuwe verbond wordt iedere "levende steen" van "het Huis van de Vader" en elke "priester" en "koning" met "olie" (=Gods Geest) gezalfd. Jezus was daarvan de Eerste: de Messias (=Hebreeuws voor Gezalfde), de Christus (=Grieks voor gezalfde). Hij was n "tempel van God" (Joh.2:19-20), n "Koning", n "Hogepriester" (Mat.3:16). En nu vergadert God zo'n volk (Hand.15:14). Ook zij zijn volgens Zijn plan geroepen tot zoonschap (Rom.8:28-29). Ook zij worden gezalfd, omdat ze levende "stenen" van Gods "tempel" zijn en "koninklijke priesters" (1Petr.2:5, Op.1:6).

Wie gezalfd wordt, ontvangt goddelijke autoriteit en kracht. Want wat is een koning zonder kracht of een priester zonder gezag? Daarom zei de Heer tot Zijn discipelen: "Jullie zullen kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over jullie komt" (Hand.1:8). Hij zou hen zalven met Zijn Geest. Die zou hen helpen, verlichten en kracht geven uit de hemel (Hand.1:8, 2:17, 8:16, 10:45 en 11:15).

Wat voor de baptisma met bloed geldt, geldt ook voor de baptisma met olie. Beide geschiedden in het oude verbond als een zichtbare rite. In het nieuwe verbond gebeurt dat in geest en waarheid.

De baptisma met water en as

Dat is een besprenging met water, die vermengd is met de as van een verbrande, rode vaars (Numeri 19). Dit reinigingsritueel ontzondigde iedere Israliet, die op enigerlei wijze met de dood in aanraking was geweest (Num.19:9, 11-13).

"Water" (=woord) en "as" (=vuur). Het Woord loutert als een vuur Gods kinderen van de sfeer van de dood. Na schuldvergeving (door het bloed) en na te zijn gezalfd (met olie), moet Gods volk van "al het doodse" gelouterd worden.

Want ons denken en doen is z benvloed door wat we om ons heen horen en zien. We zijn voortdurend omringd door mensen, die denken en leven op een wijze, die God niet behaagt, door mensen die levend dood zijn (1Tim.5:6). Wordt ons denken door hen bepaald, aan het wankelen gebracht of van de Heer afgetrokken, dan zijn ook wij met de dood besmet. Dan moeten wij "gedoopt" worden met "water en as". Wie dat niet laat doen, verontreinigt het huis van God (Num.19:18). Wie zich wel "laat besprengen met de as van de vaars", laat zich reinigen van alle dode werken en invloeden, zodat hij God kan dienen met een zuiver hart (Hebr.9:13-14).

De baptisma met rein water

Tenslotte de wassing met rein water (=woord). Volgens Paulus is dat de reiniging door het zuivere, levende Woord (Ef.5:25-27). Het reinigt van alle wereldse bezoedelingen: het wast ons leven rein. Jezus zei tot Zijn leerlingen: "Jullie zijn rein door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb" (Joh.15:3). Er ging een reinigende werking uit van wat Hij zei. En zo maakt Hij ook ons leven rein, wanneer Hij tot ons kan spreken.

Jezus waste Zijn discipelen met "rein water", met het zuivere Woord van God. Maar het contact met de "wereld" verontreinigde nog wel hun "voeten". Daarom zei Hij: "Wie gewassen is, hoeft zich alleen de voeten nog maar te laten wassen, want jullie zijn rein". En dat deed Hij dan ook bij Zijn discipelen. En toen Hij daarmee klaar was, vroeg Hij: "Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Als Ik, jullie Heer en Meester, jullie voeten gewassen heb, horen ook jullie elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven" (Joh.13:12-17).

Begrijpen wij eigenlijk wel wat Hij deed? Bijna iedereen neemt aan, dat de Heer Zijn discipelen een lesje gaf in nederigheid. Ook natuurlijk! Dat snapten ze meteen. Maar Hij wilde hun nog veel mr leren dan dat. Daarom zei Hij: "Wat Ik doe, weten jullie nu niet, maar dat zullen jullie later wel begrijpen" (Joh.13:7).

Wat een genade, dat wij het nu mogen begrijpen. Ook wij mogen de voetwassing doen bij wie aan ons is toevertrouwd (vgl. Tit.3:6, Joh.13:14). Tenminste ..... als stromen van levend water ook uit ons binnenste vloeien (Joh.7:38). Daarmee zullen we elkaar liefdevol en nederig mogen corrigeren, wassen, reinigen. Maar dan alleen de "voeten", van "het stof der aarde". Dat doen we niet met water uit de kraan, maar met het "nieuwe" water van het Woord (Ef.5:26).

Je hoeft dat ook niet te doen bij Jan en alleman. Want wie werden er eigenlijk in het oude testament gereinigd met rein water? Aron en zijn zonen (Ex.29:4). Weer priesters! Zo is het ook in het nieuwe verbond. Ieder die tot priesterschap is geroepen, moet ook bereid zijn "zich de voeten te laten wassen" met "stromen van levend water", van alle bezoedeling van de "wereld". Zo wordt ons leven rein en maakt Hij ons tot reine priesters (vgl. Op.14:5).


DOPEN IN EEN PERSOON

Nu komen wij tot de derde fase van het doopproces, de doop "tot n lichaam" (1Cor.12:13). Dat is de "doop tot in Christus Jezus" (Rom.6:3).

Om de doop in Christus Jezus, in een persoon dus, te verduidelijken, kiest Paulus een voorbeeld uit het oude testament. Daar liet men zich "dopen in Mozes". Hij schrijft: "Jullie weten, dat onze vaderen onder de wolk waren, door de zee gingen en zich allen lieten dopen in Mozes in de wolk en in de zee" (1Cor.10:1-5). Bijna iedereen gaat er van uit, dat het hier gaat om een waterdoop (in de zee) en een geestesdoop (in de wolk). Is dat zo? Er staat toch ook: "Zij lieten zich dopen in Mozes".

De hier gebruikte Grieks voorzetsels zijn eis en en. Eis (=in, tot, naartoe) Mozes, en (=in, door, door middel van) de wolk en de zee. Er staat dus: "Ze lieten zich 'dopen' Mozes in (tot hem, naar hem toe) door (wat ze hadden zien gebeuren met) de wolk en de zee".

Trouwens, de Isralieten werden niet gedoopt in het water van de Schelfzee. Ze gingen er juist "op het droge doorheen en het water was voor hen rechts en links als een muur" (Ex.14:29). Het waren de Egyptenaren, die erin terecht kwamen en verdronken. Er staat k niet, dat ze in de wolk werden gedoopt. Het volk volgde de wolk. "De Heer ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom en 's nachts in een vuurkolom" (Ex.13:21-22).

De Isralieten lieten zich "dopen" in Mozes, naar hem toe (1Cor.10:2)? "Toen Isral zag, wat een machtige daad de Heer tegen Egypte gedaan had, geloofden ze in de Heer en in Mozes, Zijn knecht" (Ex.14:31). "Zij geloofden in Mozes" (Hebr.: aman=steunden op, bouwden op, vertrouwden, Ex.14:31).

Het volk had steeds op twee gedachten gehinkt: ze hadden nu eens wel en dan weer niet voor Mozes gekozen. Ze waren in hun relatie tot hem onstandvastig en onbetrouwbaar. Maar nu steunden, vertrouwden, geloofden en bouwden ze wel op hem, omdat men had gezien, welke machtige daden de Heer door zijn hand gedaan had.

Het Griekse woord (baptizo) bevestigt dat. Het tweede gedeelte van het woord (izo) betekent gaan zitten, zich nestelen. Ze waren nu n met hem, niet langer tegen hem! Izo! Wat waren ze blij! Samen zongen ze het heerlijke lied van Mozes (Ex.15). Eindelijk was het volk n met de leider.

In het nieuwe verbond is Jezus Christus de Leider. Hij leidt nu het volk uit "Egypte" naar "Kanan". Ook nu spreekt God tot Zijn volk door de Heilige Geest: "Als jullie Zijn stem horen, verhardt je hart dan niet" (Hebr.3:7). Ook nu moeten "we tot Hem gaan", als we weten, dat "wij hier geen blijvende stad hebben en de toekomstige zoeken" (Hebr.13:13-14). We moeten ons Christus in laten dopen, ons "in Hem nestelen", ons laten inlijven "in Christus" door de Heilige Geest. Die "doop" is een geestelijke benvloeding, die ons doet "veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer die Geest is" (2Cor.3:18). Dr gaat het om!


IN DE ROTS

Nu Romeinen hoofdstuk 6. Daar staat: "Weet u niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen" (Rom.6:3-4).

Deze verzen worden altijd aangehaald als bijbelse onderbouwing voor een waterdoop, samen met andere verzen, die daarmee in overeenstemming moeten worden gebracht, zoals bij voorbeeld "omdat u met Hem begraven bent in de doop" (Col.2:12). Die gedachtengang is veel te laag. Want Paulus heeft het niet over een doop in water, een ceremonie. Hij spreekt over een geestelijk gebeuren, over de doop Christus Jezus in. Over Romeinen 6 zou ik daarom drie opmerkingen willen maken.

Ten eerste: nch Romeinen 6, nch Colossenzen 2 gebruiken het woord water, ook niet in de context. Men neemt altijd maar aan, dat "met Hem begraven door de doop in de dood" betrekking heeft op een ceremonie met water in plaats van op de doop Christus Jezus in (Rom.6:3).

Ten tweede: het gaat in deze twee hoofdstukken over nwording met Christus. Er staat: "We mogen niet bij de zonde blijven" (Rom.6:1). Want "hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, daarin nog leven?" (Rom.6:2). Nee! We verlaten de zonde! We aanvaarden "Zijn juk" (Mat.11:29). We gaan in Zijn voetstappen treden (Hebr.13:13, 1Petr.2:21, Mat.7:14). En dan? Dan "nestelen we ons" in Christus en gaan we in Hem leven, met Hem samengroeien aan Zijn dood, met Hem sterven (1Cor.15:22, Rom.6:5, Col.3:3). Dan gaat ons "ik" namelijk dood (Gal.2:20). We zijn als het ware met en in Hem begraven en met Hem opgewekt tot nieuw leven (Rom.6:4). We zijn in Christus gedoopt!

Ten derde iets over het in Hem begraven zijn (Rom.6:3). Christus stierf aan een kruis en werd niet begraven in een gedolven graf, maar in een spelonk. Wij laten het lichaam van een overledene neer in een gat in de grond en bedekken het weer met aarde.

Maar de Heer (en trouwens ook alle aartsvaders en bijna alle koningen van Isral) werd gelegd in een spelonk van een rots. Paulus schreef dan ook niet over een begrafenis in de grond of in water. Hij dacht aan het "in de Rots begraven worden". Hij zegt: "Jullie zijn gestorven en je leven is verborgen met Christus in God" (Col.3:3). Wie is ons een rots? Er is geen "rots buiten onze God!" (Ps.18:32). De Heer is "mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, de Rots bij wie ik schuil" (Ps.18:3). "Hij is mijn rots en mijn heil" (Ps.62:7a). Wat is het heerlijk te weten Christus in te zijn gedoopt door Zijn Geest! Ik rust in vrede in de Rots, al de dagen van mijn leven.


IN DE ARK

Petrus confronteert ons met dezelfde gedachte. Hij zegt: "In de dagen van Noach werd de ark in gereedheid gebracht, waarin maar acht zielen (acht=nieuw leven) door het water heen gered werden. Als tegenbeeld redt u nu de doop, die niet een afleggen is van lichamelijke onreinheid", maar veel meer dan dat (1Petr.3:21).

Petrus heeft het niet over een waterdoop. Hij heeft het over de doop in (naar, tot in) Christus Jezus. De "acht" werden gered, omdat ze de ark in gingen. Zo redt u thans de doop Christus Jezus in (vers 20-22). "In de ark zijn" is identiek aan "in de Rots zijn", "in Christus zijn".

Nadrukkelijk vermeldt Petrus erbij, dat het hier niet gaat om een oudtestamentische wassing (vers 21). Het gaat om veel meer: om het gaan in de Ark, in de Rots. Hij zegt, dat dat een gebed is van een goed geweten tot God, een gebed om in Christus te mogen zijn en te verrijzen. "In Hem is ons een plaats gegeven in de hemelse gewesten" (Ef.2:6). "Het leven is in de Zoon" (1Joh.5:11). Dat "nieuwe" leven is in Christus, in de Rots, in de Ark.

Nu wordt de hele "aarde" opnieuw overstroomd door een "grote vloed". Ieder "ziend" christen weet, dat die alles "wegneemt" wat niet in de "ark" is! Alles wat met "hout, stro en stoppelen" tot stand is gekomen wordt verzwolgen. Alleen "in de Ark" is die "vloed" te doorstaan. Want het is als in de dagen van Noach (Luc.17:26). De "tegenwoordige hemelen en de tegenwoordige aarde" zullen hetzelfde lot ondergaan, maar dan door "vuur" (2Petr.3:1-7). Wij mogen nu de "Ark" ingaan, ons laten "dopen" door n Geest n Lichaam in, "de Rots in", "Christus in".

"In Christus Jezus"! En met de Zoon, in alles! Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken. Het Lam volgen waar Hij ook heen gaat! En steeds denken aan wat "boven" is, niet wat op de "aarde" is. Want "u bent gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God" (Col.3:1-3).

Bedenk de dingen die boven zijn! Dat geldt natuurlijk ook voor dooprituelen. Wij moeten niet blijven steken in zichtbare ceremonien, maar naar de geestelijke betekenis en inhoud zoeken. En daarbij altijd voor ogen houden, dat het hoogste de doop Jezus Christus in is. In Hem is alles! Wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging, verlossing (1Cor.1:30). Als wij in Christus zijn, dan is Zijn weg nze weg, Zijn wil nze wil. Zijn streven ns streven. Dan zijn we geheel voor Hem, gedoopt in Zijn Wezen, gedoopt in Zijn naam.


IN HET LAGERE BLIJVEN STEKEN

"Paulus kwam in Efeze en trof daar een paar discipelen aan. Hij vroeg: Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen, toen je tot het geloof kwam? Maar ze zeiden: We hebben niet eens gehoord, dat er een Heilige Geest is" (Hand.19:1-2).

Kennelijk miste Paulus iets in deze oprechte mannen. Het had iets met de doop te maken, want meteen vroeg hij: Maar "waarin zijn jullie dan gedoopt?" (Hand.19:3). "Ze zeiden: In de doop van Johannes" (vers 4).

Die twaalf waren niet verder gekomen dan alleen de doop van Johannes. Ze hadden zich bekeerd van zondige wegen, dat wel. Want "Johannes doopte een doop van bekering" (Hand.19:4). Maar kenden ze Jezus' geestelijke reinigingen? Had Hij hen gedoopt met Zijn geest? En ..... waren ze "door n Geest tot n lichaam gedoopt", "Christus Jezus" in?

Toen zei Paulus tot hen: "Johannes doopte een doop van bekering en hij zei tot het volk, dat ze moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is Jezus". En toen ze dat hoorden, lieten ze zich dopen in de "naam" (=wezen) van Jezus. Paulus legde hun de handen op, de Heilige Geest kwam over hen en ze spraken in tongen en profeteerden (Hand.19:4-7). Ze werden nu gedoopt in de Heilige Geest, door Jezus.

Wie van ons wist in het begin van zijn geestelijk leven (of beter gezegd: zijn kerkelijk leven), dat de doop met water gevolgd zou moeten worden door de doop met de Heilige Geest? Wie weet er nu, wat het is om Christus Jezus in te worden gedoopt door de Geest? Wie daar wl wat van gaat zien en verlangt naar "nieuw" leven in Hem, zal moeten ophouden nog langer aards te denken. Hij zal "nieuw" moeten leren denken en doen (1Joh.2:27). Jezus' denkwijze moet de overhand krijgen (Fil.2:5). Hij moet Zijn "naam" en de "naam" van de Vader op ons "voorhoofd" (=denken) kunnen schrijven (Op.14:1). Ja, dan laten we ons benvloeden en veranderen tot in Christus. Alles komt dan onder Zijn controle! Hij wordt Koning en Heer in ieder, die zich zo laat "dopen".


HET EINDDOEL

Ieder christen zou van de drie stadia van baptizo naar het hoogste moeten streven. Maar helaas kregen vleselijke gedachten al in de eerste gemeente de overhand. In Corinthe was het zo: "Ieder van jullie heeft zijn leus: Ik ben van Paulus! En k van Apollos! En k van Cfas! En k van Christus! Is Christus soms verdeeld?" (1Cor.1:12-17). De doop Christus Jezus in werd uit het oog verloren. Dan word je nooit n. Dit gebeurt helaas ook in onze tijd. Overal zie je scheuringen als gevolg van aards denken over futiliteiten.

Nog n vraag: voor wie laten de Zijnen zich dopen tot n lichaam" (Col.2:12)? Voor hen zelf? Nee, zegt Paulus, het is om deel te krijgen aan Zijn opstanding voor de doden (1Cor.15:29). Dat is: voor alle mensen, die geestelijk nog niet leven door Jezus. Hij heeft Zich immers gegeven tot een losprijs voor allen (1Tim.2:6, Rom.5:18).

De vorming van "de volheid van Christus" en de openbaring daarvan is nodig voor een universele verlossing. Alle volken zullen de paradijselijke "vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God" leren kennen (Rom.8:19-22, Op.21:1-5). Dat gebeurt door hen die in Christus zijn gedoopt. Dan zal uiteindelijk "in de naam van Jezus alle knie zich buigen van wie in de hemel en wie op de aarde en wie onder de aarde zijn. En alle tong zal belijden: Jezus is Heer, tot eer van God, de Vader!" (Fil.2:10-11). Dan zijn alle dingen "uit Hem en door Hem en tot Hem. Amen" (Rom.11:36).

Home page