Home pageHij komt
met de wolken
INLEIDING

Eťn van de rabbijnse benamingen voor de komende Messias was de Wolkenman. DaniŽl had namelijk in een visioen gezien, dat Hij eruit zag als een man die kwam met de wolken van de hemel (Dan.7:13-14). Jezus zei tegen Zijn discipelen dat Hij dat was (Mat.24:30). En toen later een hogepriester Hem vroeg of Hij nu wel of niet de Messias was, zei Hij onomwonden: "Ik ben het. En u zult Mij zien zitten aan de rechterhand van God en zien komen met de wolken van de hemel" (Marc.14:62). Toen werd die hogepriester razend: dat was godslastering, daarop staat de doodstraf! Het was ondenkbaar dat die man uit Nazareth de Messias zou kunnen zijn (Marc.14:63-64).DE WOLK VAN GODS GLORIEUZE AANWEZIGHEID

Eťn van de manieren waarop God Zijn aanwezigheid kenbaar maakte, was in een wolk. Dat gebeurde al, toen IsraŽl aan de uittocht uit Egypte begon: de Heer ging voor het volk uit in een wolk. Dat deed Hij ook 's nachts, want toen werd de wolk lichtgevend. Zo konden ze dag en nacht doorlopen en snel Egypte verlaten (Ex.13:21-22). En ook op de lange woestijnreis daarna bleef Hij in een wolk beschermend en zegenend aanwezig (Num.9:15-16, 21, Ps.78:14).

Toen ze bij de berg SinaÔ kwamen, gebeurde er weer iets bijzonders. God zei Mozes de berg te beklimmen. En "terwijl hij opklom, werd de berg bedekt door een wolk vol van de majesteit van de Heer, zes dagen lang. Op de zevende dag riep de Heer Mozes verder omhoog. En terwijl de IsraŽlieten de majesteit van de Heer zagen als een laaiend vuur, ging Mozes de wolk binnen, steeds hoger. Hij bleef er veertig dagen en veertig nachten" (Ex.24:15-18). Daar, in de volle heerlijkheid van JAHWEH, ontving hij de tien geboden en nauwkeurige instructies voor de bouw van een verplaatsbare tempel in de vorm van een tent, een tabernakel. Daarin zou Hij komen wonen te midden van het volk. En vandaar uit zou Hij het verder leiden en besturen.

Meteen na Mozes' terugkeer werd er begonnen aan de bouw van dat "huis van God". En toen alles klaar was, exact naar wat aan Mozes was getoond, gebeurde er het volgende: "Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel vervuld door de majesteit van de Heer, zodat Mozes er niet kon binnengaan" (Ex.40:34-35). Eeuwen later zou dat weer gebeuren, bij de inwijding van de tempel van Salomo te Jeruzalem (1Kon.8:11).

De wolk getuigt van de aanwezigheid van God in alle heerlijkheid. Hij zei tegen Mozes: "In de wolk verschijn Ik" (Lev.16:2). Hij zou er altijd zijn zolang het volk Hem trouw bleef. Hij zou Zich dan houden aan het verbond dat Hij met hen sloot en waarmee Hij beloofde hen te brengen naar een veel beter "land". Onderweg kon geen ramp hen treffen, geen vijand hen overwinnen en geen onheil hen overkomen. Zo is de almachtige Schepper van hemel en aarde altijd beschermend aanwezig, ook bij wie zich nu gewillig laat uitleiden uit "Egypte" om te worden gebracht tot in het beloofde "land" in Christus. Ja, de Heer zal ook diens uitgang en ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid (Ps.121:8).MARIA EN DE WOLK

In de woestijn overschaduwde de wolk van Gods aanwezigheid de berg SinaÔ en de tabernakel. Later daalde de wolk neer op de tempel van Salomo. We gaan nu naar de tijd, toen GabriŽl de geboorte van Jezus aankondigde, vijftien eeuwen later.

GabriŽl zei: "Wees niet bang, Maria, want je hebt genade gevonden bij God. Je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet Hem de naam Jezus geven" (Luc.1:30-31). "En Maria zei tot de engel: hoe zal dat geschieden, omdat ik geen omgang met een man heb? Toen antwoordde de engel haar: De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je overschaduwen. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden" (Luc.1:34-35).

Nu moeten we consequent denken. Wie of wat overschaduwde Maria? Er is geen twijfel mogelijk! Het was de wolk van Gods heerlijke aanwezigheid, die ook de tabernakel had overschaduwd in de woestijn, dezelfde wolk die eens neerkwam op de berg SinaÔ en die de tempel van Salomo vervulde. Niet de engel die de geboorte van Christus aankondigde, plantte het zaad van God in haar schoot. Christus werd verwekt door de kracht van de Allerhoogste, door de overschaduwing van de shekinah Gods. En toen Hij geboren werd, noemde ze Hem Jezus (JAHWEH redt). Het Woord Gods werd een mens, die de afstraling van Gods wezen zou zijn. "Men zal Hem de naam ImmanuŽl geven, wat betekent: God met ons!" (Mat.1:23). Toen Jezus in de wereld kwam, richtte God een betere tabernakel op. Die tabernakel was de Christus. Die tempel was Hij.JEZUS EN DE WOLK

De discipelen die met Jezus van Nazareth door het land trokken, zagen Hem elke dag als Zoon des mensen. Ze gingen met Hem om als mens. Maar wat was Hij bijzonder! Hij sprak in woorden van "geest en leven" over de "dingen die boven" zijn! De wonderen die Hij deed waren ongekend! Het was duidelijk: God was met Hem. Toch hadden ze de majesteit en heerlijkheid van God in Hem nog nooit volledig geopenbaard gezien. Dat gebeurde pas, toen Hij Petrus, Johannes en Jacobus meenam een berg op. Daar werd Gods volle heerlijkheid, die over en in Hem was, volledig tot openbaring (vgl.Joh.2:19).

Op die berg gebeurde er het volgende: "Zijn gedaante veranderde voor hun ogen en Zijn gezicht begon te stralen als de zon. Zijn kleren werden wit als het licht. En een lichtende wolk overschaduwde hen en een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon. Luister naar Hem" (Mat.17:1-5). Even werd openbaar, dat God met al Zijn heerlijkheid in Hem woonde (Col.2:9). Zichtbaar straalde Hij voor de drie discipelen die met Hem op de berg waren, de volledige aanwezigheid van de Vader uit. En de Stem zei: "Luister nu naar Hem".

God had vaak gesproken uit de wolk: op SinaÔ, vanuit de tabernakel, vanuit de tempel. Nu zegt Hij om voortaan te luisteren naar de Zoon des mensen, naar het vleesgeworden Woord, de Christus. Luister naar Hem! Niet dat vanaf dat moment de Vader ophoudt te spreken en dat voortaan de Zoon zal spreken. De eenvoudige waarheid is: de stem van de Christus is de stem van God!

Op de berg SinaÔ zien we de heerlijkheid van God als wolk en de stem uit de wolk harmonisch samen: "De wolk rustte op de berg, zes dagen lang, en op de zevende dag riep Hij Mozes" (Ex.24:15-17). Op de berg der verheerlijking werd de Zoon overschaduwd door de wolk en klonk er een stem. De HebreeŽnbriefschrijver verbindt de stem en de heerlijkheid als volgt: "God heeft nu tot ons gesproken in de Zoon, die de afstraling is van Zijn heerlijkheid" (Heb.1:1-3). Jezus is de afstraling van Gods heerlijkheid! Luister nu naar Hem!

Ja, Jezus straalde goddelijk Licht uit! "In Hem was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis" (Joh.1:4-5). Dat doet ons denken aan: "En de Heer ging voor hen uit, overdag in een wolkkolom en 's nachts in een vuurkolom om hen voor te lichten, zodat ze dag en nacht konden voortgaan" (Ex.13:21). "God is licht, het licht van IsraŽl" (1 Joh.1:5, Jes.10:17). En vast en zeker heeft de Heer Jezus gedacht aan de lichtende wolk, die het volk in de woestijn verder leidde, toen Hij zei: "Ik ben het licht van de wereld; wie Mij volgt (als een voortgaand licht) zal niet in de duisternis wandelen (Joh.8:12). Hij is ůns Licht op ůnze reis naar ůns beloofde land. "Mijn schapen horen naar Mijn stem, Ik ken ze en ze volgen Mij" (Joh.10:27). En wie de stem van de Zoon van God hoort, die leeft in ChristusĒ (Joh.5:25, 20:31, Col.3:3-4). In "grazige weiden en aan stille wateren" heeft hij dan leven in Christus, leven in overvloed (Joh.10:10, 1Joh.5:20).

Later lezen we weer over een wolk, bij Jezus' hemelvaart. "Ze zagen, dat Hij werd opgenomen en dat een wolk Hem onttrok aan hun ogen" (Hand.1-9). Ook hier moeten we niet denken aan een natuurlijke wolk van waterdamp, maar aan de wolk van Gods volle heerlijkheid waarin Hij volkomen opging. Hij had Zijn discipelen immers herhaaldelijke gezegd, dat Hij zou terugkeren naar de Vader! (Joh.13:1, 14:12, 16:10,17,28 en 20:17). En toen dat gebeurde, verschenen er "twee mannen in witte kleren", die tegen hen zeiden: "Zoals jullie Hem ten hemel hebt zien gaan, zo zal Hij komen" (Grieks: erchomai). Hoe? Met de wolk! Met de volle heerlijkheid van de Vader! En wanneer? Als we het woord erchomai begrijpen, dan zullen we ook weten wanneer.ERCHOMAI

Negentien eeuwen geleden kwam de apostel Johannes in vervoering des geestes op "de dag van de Heer". En toen de visioenen zich begonnen te ontvouwen, riep Johannes in grote verbazing en met grote vreugde uit: "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien" (Op. 1:7). Zie! In het Grieks idou. Het zegt, dat we goed moeten opletten, in de trant van: "Luister nu goed". Idou wordt gebruikt als er een gebeurtenis wordt beschreven die onmogelijk lijkt, maar die toch gaat gebeuren. "Zie, Hij komt .....".

Hij komt! Van het Grieks erchomai. Het werkwoord staat hier als tegenwoordig deelwoord, dus: Hij is komende. Hij is nu aan het komen! Het duidt aan, dat de komst van de Zoon des mensen niet alleen een kwestie is van verleden tijd of toekomst. Erchomai duidt op het heden, over een komen dat gaande is. Dus de "twee" zeiden tot de verbaasde discipelen: "Zoals jullie Hem ten hemel hebt zien gaan, zo zal Hij komende zijn".

In de kerkwereld ziet men graag terug op de historische Christus van toen. Of men denkt aan de "wederkomst" van Christus later. Dan mist men volkomen het woord erchomai. Natuurlijk is de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden op aarde gekomen. Dat gelooft iedereen. In India en Nepal plaatsen Hindoes beelden van Jezus in hun tempels: het is voor hen een vaststaand feit dat Jezus op aarde kwam als een groot profeet. Zo goed als alle christenen geloven, dat Jezus zal verschijnen bij "de voleinding der wereld". Maar wie houdt er nou rekening met Zijn komst nu? Erchomai? Wie leeft als "tempel van de heilige Geest", waarin God komende is van heerlijkheid tot heerlijkheid? Erchomai betekent, dat Hij komende is in ons leven. Het betekent, dat Hij komt van de geestelijke wereld en zich openbaart in ons vlees en door ons duidelijk zichtbaar wordt aan onze omgeving. Erchomai betekent: komen, verschijnen voor het publiek. Deze komst heeft plaatsgevonden in de Heer Jezus en vindt nu plaats in Zijn Lichaam. Dťze openbaring greep Johannes zů aan, dat hij verbaasd uitriep: "Zie, Hij komt....!" Erchomai!

De Geest van God getuigt al jaren lang, dat de volheid van Christus spoedig zal komen in een mate en hoedanigheid, zoals nog nooit is gezien of ervaren op onze aarde. Eerst komt Hij in het verborgene om in de Zijnen te groeien tot de volheid in Christus (Ef.4:13). Dan doet Hij ons gelijk maken aan Zijn verheerlijkt lichaam (Fil.3:21). En dat alles om openbaar te worden als zonen van God, om de schepping te bevrijden van de banden van het verderf. Ja, Hij kwam, 2000 jaar geleden, in IsraŽl. En Hij komt met de wolken, nu, in de Zijnen, in hen in wie God aanwezig kan zijn met Zijn heerlijkheid. Hij komt in heerlijkheid, met de "wolken", met "Zijn heilige tienduizendtallen" (Judas 1:14).DE WOLK IN HANDELINGEN 1 en 2

Ik hoop, dat u kunt zien, hoe wij in relatie kunnen staan met deze shekinah-heerlijkheid. De opgestane Heer had namelijk tot Zijn discipelen gezegd: "Verlaat Jeruzalem niet, maar blijf wachten op de belofte van de Vader" (Hand.1:4). De discipelen gehoorzaamden, bleven in Jeruzalem en tien dagen nadat Jezus was opgevaren ten hemel, begonnen er vreemde dingen te gebeuren op het pinksterfeest in Jeruzalem. "Eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het hele huis, waar ze waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en zich zetten op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de heilige Geest" (Hand.2:4).

Iets geweldigs daalde vanuit de hemel neer op dit groepje gelovigen van 120 man: een geluid als van een geweldige windvlaag en tongen als van vuur. De heerlijkheid van de Heer daalde neer als vuurkolommen, die zich verdeelden op ieder van hen. Die vurige wolkjes kwamen uit de hemel regelrecht op hun hoofden. Ze werden gedoopt met de heilige Geest. "Want", had Jezus hun kort geleden nog gezegd, "Johannes doopte met water, maar jullie zullen met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze" (Hand.1:5). En hoewel de bijbel dit niet nadrukkelijk zegt, verdwenen deze vuurvlammen in de discipelen: ze werden allemaal vervuld met de heilige Geest.

Wat waren die tongen als van vuur? De shekinah-heerlijkheid van God! Dezelfde lichtende wolk, die eens neerdaalde op de tabernakel, op de tempel, op Maria en op Jezus, was nu gedeeld. Nu daalde Gods heerlijke aanwezigheid neer op een groep mensen en vervulde een "samengesteld lichaam", een tempel van levende stenen, dat gevormd wordt door mensen zoals u en ik.

Die waarheid zou ons een geweldig verlangen naar heiligheid en reinheid moeten geven! Wij kunnen de tempel van God zijn! (1Cor.3:16). We lezen in EfeziŽrs 2:19-22, dat wij een bouwwerk kunnen zijn, gebouwd op het fundament van apostelen, profeten en Jezus als hoeksteen. Op dat fundament groeien we op tot een tempel, heilig in de Heer. Dat is de levende tempel, de levende woonplaats van God, het Lichaam van Christus, de Man, de Bruidegom, de Knecht des Heren, de Zoon. De wolk die Salomo's tempel en die Jezus vervulde, zal ook Zijn Lichaam vervullen.

In de woestijn was God beschermend en zegenend aanwezig te midden van IsraŽl, het volk dat uit Egypte werd geleid. Later kwam Hij lichamelijk wonen in Jezus te midden van het Joodse volk (Col.2:9). Johannes zegt daarover: "Het Woord heeft onder ons gewoond en we hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene van de Vader, vol genade en waarheid". Nu komt God wonen te midden van de ganse schepping "in een volk voor Zijn naam", in "de volheid van Christus" (Hand.15:14, Ef.4:13). Als dat volk van zonen Gods openbaar wordt, wordt de hele schepping gebracht tot de bevrijdende heerlijkheid van God (Rom.8:19-21). Want "als Christus verschijnt, zullen ook zij verschijnen in heerlijkheid" (Col.3:4). Ja, Hij komt met de wolken! Met de Zijnen! In heerlijkheid!MET DE WOLKEN

"Zie, Hij komt met de wolken". Met is in het Grieks meta. Het betekent ook "samen met", "te midden van", "tussen", "in gemeenschap met", "door middel van". Met de wolken: samen met. Te midden van de wolken: in hen wonend. Tussen de wolken: ťťn met hen. In gemeenschap met de wolken: deelhebbend aan het gebeuren. En Hij komt door middel van de wolken: van hen gebruikmakend om te komen.

Nu iets opmerkelijks. God heeft zich door de bijbel heen gemanifesteerd in ťťn wolk. Er was ťťn wolk op de SinaÔ, in het heilige der heiligen van de tabernakel en van de tempel. Eťn wolk overschaduwde de maagd Maria en tenslotte lezen we: "Toen werd Hij opgenomen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen" (Hand.1:9). Christus voer ten hemel in ťťn wolk.

Als het gaat over Zijn komst, is er sprake van wolken. Christus verliet de aarde in ťťn wolk. En Hij komt met de wolken. "Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien" (Op.1:7). DaniŽl zag dit al: "Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie, met de wolken des hemels kwam er iemand als aan een mens gelijk en Hem werd heerschappij gegeven" (Dan.7:13-14). En Jezus Zelf zei: "U zult de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels" (Mat.26:64). En ook Paulus heeft het over die ervaring: "Daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken weggevoerd worden, de Heer tegemoet" (1Thes.4:17).

De vraag doet zich nu voor: Waarom zijn er wolken bij de komst van Christus en wat zijn deze wolken? De waarheid is eenvoudig en moeten we steeds voor ogen blijven houden: we hebben het over de wolk van Gods genadevolle aanwezigheid. Toen Jezus, de eerstgeboren Zoon van God, in de wereld was, zei Johannes van Hem: "Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd" (Joh.1:14).

Wanneer was dat? U antwoordt misschien, toen Hij zieken genas, melaatsen reinigde, doden opwekte en leerde over het Koninkrijk der hemelen. Natuurlijk is dat waar. Maar Petrus vertelt ons, wat het echt betekende. "Wij zijn er ooggetuigen van geweest, toen een stem uit de wolk der heerlijkheid tot Hem zei: Dit is Mijn Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb. En die stem hebben ook wij uit de hemel horen komen, toen we met Hem op die berg waren" (2Pet.1:16-18).

Hoe betekenisvol zijn de woorden die de Heer sprak aan het einde van Zijn aardse bediening: "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat ze allemaal ťťn zijn: U Vader in Mij en Ik in U en zij in Ons. En de heerlijkheid die U Mij gegeven hebt, die heb Ik hun gegeven" (Joh.17:20-24). Ja, steeds was er ťťn wolk der heerlijkheid geweest. Maar naarmate Zijn kruisdood dichterbij kwam, begon Hij Zijn discipelen te leren, wat op Zijn dood zou volgen. Hij ontvouwde de grote waarheid, dat het Gods plan was Zijn heerlijkheid te delen met vele zonen.

U moet eens zien wat de bijbel allemaal zegt over Gods heerlijkheid en ons. "God roept ons tot Zijn koningschap en heerlijkheid" (1Thes.2:11-12). En: "Ik ben deelgenoot van de heerlijkheid die zal worden geopenbaard" (1Petr.5:1). En elders zegt Paulus: "Daartoe heeft Hij u ook door ons evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here Jezus Christus" (2Thes.2:14). En: "Ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden" (Rom.8:18). Ja, "het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman van hun behoudenis door lijden heen zou volmaken" (Heb.2:20). Want "Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn" (2Thes.1:10). "Zijn wij kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeŽrfgenamen van Christus; immers, als we delen in zijn lijden, dan is dat ook om te delen in Zijn verheerlijking" (Rom.8:17).

De wolk werd gedeeld. Ook de heerlijke aanwezigheid van God wordt gedeeld. Elke uitverkorene wordt een tempel voor Gods heerlijkheid. Elke zoon wordt een uitdrukking en openbaring van Gods majesteit. Niet alleen Jezus, het Hoofd. Maar ook de zonen Gods zijn gevormd naar Zijn beeld en gelijkenis. Ze zijn vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente geworden, leden van Zijn Lichaam.

Als wij ons realiseren, dat God ons roept "in Christus" te komen, "als wij deze hoop op Hem hebben, reinigen we ons gelijk Hij rein is" (1Joh.3:3). De wolk die rustte op de tabernakel en die de tempel vervulde vindt nu een rustplaats in mensen die Zijn tempel willen zijn in hemelse gewesten. God wil nu van mensen lichtende wolken maken! Jesaja voorzag dat. Hij zei: "Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiŽn, maar over u zal de Heer opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden" (Jes.60:1-2).

Omdat de shekinah-heerlijkheid wil wonen in de lichamen van Gods uitverkoren heiligen, hebben wij de grote verantwoordelijkheid, om Hem in onze lichamen te heiligen. "Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die u van God ontvangen hebt, en dat u niet van uzelf bent? Want u bent gekocht en betaald. Verheerlijkt dan God met uw lichaam" (1Cor.6:19-20).

God geeft Zijn heerlijkheid dus in mensen, "in aarden vaten" (2Cor.4:7). In Jezus van Nazareth "woonde de Godheid lichamelijk," in "een vlees aan dat van de zonde gelijk" (Col. 2:9, Rom.8:3). Maar prijst Zijn naam: in Zijn opstanding deed Hij nieuwe "kleren" aan: Hij werd bekleed met een lichaam, dat volkomen vrij was van zonde en dood. Hij is nu gehuld in onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. En nu overwint Zijn leven en licht de zonde en dood in anderen. Hij brengt dezelfde verandering tot stand in "de eerstelingen voor God en voor het Lam" (Op.14:1-5). Ja, de tijd is nabij dat "dit vergankelijke onvergankelijkheid zal aandoen. En zodra dit sterfelijke onsterfelijkheid aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: de dood is verzwolgen in de overwinning" (1Cor. 15:54). Dan komt Hij met de wolken in grote kracht en heerlijkheid.

Er zijn veel gelovigen, die moeite hebben te geloven, dat de komst van Christus inhoudt, dat "zonen Gods zullen worden openbaar gemaakt". Het impliceert geloof in erchomai, geloof dat Zijn heerlijkheid in ons leven komt als in eerstelingen. Hij komt steeds voller in de Zijnen. God "heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als Hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt" (Ef.1:22-23).

Zoals reeds verschillende keren is gezegd, vertelt de bijbel ons op veel plaatsen, dat de Heer komt met de wolken. We hebben gewezen op de betekenis van deze meervoudsvorm. We vinden in de bijbel nůg zo'n meervoudige benaming, die verband houdt met de komst van de Heer: Hij komt met Zijn heiligen. De bijbel zegt niet dat Jezus wederkeert naar de wolken, of uit de wolken. De schrift zegt steeds, dat Hij komt met de wolken. En ook, dat Hij komt "met al Zijn heiligen" (1Thes.3:13). Judas zegt: "Zie, de Heer is gekomen (dit moet zijn: de Heer komt) met Zijn heilige tienduizenden" (Judas 14). En in Zacharia 14:5 lezen we: "En de Heer zal komen en alle heiligen met Hem". In hen is de majesteit van God gekomen. Zijn heerlijkheid is in hen aanwezig. Ja, ze zijn "in de wolk". "Hij komt met de wolken en elk oog zal dat zien!".

In dit verband moeten we ook Romeinen 8:17 eens lezen. De tekst bevat een wonderlijke waarheid. "Als we kinderen van God zijn, dan zijn we ook erfgenamen: erfgenamen van God, en medeŽrfgenamen van Christus. Want als we delen in Zijn lijden, is dat, om ook te delen in Zijn verheerlijking". Delen in Zijn verheerlijking! Dat is de levende hoop in hen, die door de Geest iets van Zijn heerlijkheid hebben "gezien". Ze hebben een voorsmaak gekregen van "het delen in Zijn verheerlijking". Ze verlangen naar de eenheid met Christus als leden van Zijn Lichaam in de geest. Hun hoop ligt geankerd, "veilig en vast, tot binnen het voorhangsel" (Heb.6:19), waar God neerdaalt in de wolk der heerlijkheid. Ze zien uit naar de tijd, dat de zonen Gods uit alle tijden met Christus zullen delen in Zijn verheerlijking. Allen hebben gedeeld in Zijn lijden en verheerlijking en zijn "mannelijk rijp" geworden (Ef.4:13). In hen "is alles nieuw gemaakt" (Op.21:5). Dan is Gods hemelse heerlijkheid in "aarden vaten" in volheid aanwezig. Dan is bewaarheid: als Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met Hem verschijnen in heerlijkheid" (Col.3:4).WOLKEN VAN KRACHT EN MAJESTEIT

Vaak worden wolken in de bijbel gebruikt om iets te symboliseren dat verheven is, verhoogd. David verklaart, dat Gods genade en waarheid reikt tot de wolken, dat God sterkte heeft in de wolken, en dat Hij de wolken maakt tot Zijn wagen (Ps.36:6, 57:11, 68:35, 104:3).

We weten nu, dat deze wolken geen wolken zijn die we kunnen zien met natuurlijke ogen. Christus is oneindig veel hoger opgevaren dan deze wolken. Hij heeft Zich gezet aan de rechterhand van de Vader. Hij is alle hemelen doorgegaan. Hij heeft nu alle macht en heerlijkheid, genade en waarheid. En allen die met Hem zijn "opgewekt en mede een plaats gekregen hebben in Jezus Christus" vormen samen de wolken, waarin God aanwezig is en waarmee Hij Zich zal openbaren aan de ganse schepping (Ef.2:6).

Wolken duiden ook op de macht en de majesteit van Zijn komst. "Gods sterkte is in de wolken" (Ps.68:35). Als de Heer komt, komt Hij met goddelijke, koninklijke majesteit en kracht. Hij komt als Koning, niet als kindje in de kribbe. Hij komt niet in doeken gehuld, maar bekleed met majesteit. Hij komt niet met wat Hij geleerd had in Zijn jeugd, niet met de moeilijkheden van Zijn man-zijn, niet met de schande van Zijn dood, maar met hemelse, koninklijke macht en majesteit. "Zie, iemand gelijk een mensenzoon kwam met de wolken des hemels" (Dan.7:13).

Die koninklijke macht en majesteit hebben ook de tienduizenden heiligen, die aan Hem gelijkvormig zijn geworden. Hij komt in een wolk van volledig vernieuwde, koninklijk-priesterlijke mensen. Als de Heer komt met Zijn heiligen, zal het zů zijn, dat alle mensen en alle naties zullen moeten erkennen: "Van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen!"

Nog even dit over wat er gebeurde op de berg der verheerlijking. De Heer "werd anders". Hij veranderde voor hun ogen en we lezen, dat met Hem "Mozes en Elia verschenen in heerlijkheid" (Luc.9:31). In Zijn heerlijkheid verschenen er "twee" "mannen". Dat wijst heen naar wat er zal gebeuren als Christus verschijnt en "de heiligen met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid" (Col.3:4). Dan heeft Zijn gehele Lichaam deel aan de verandering (transfiguratie) van Christus, net zoals Mozes en Elia deelden in Zijn verheerlijking op de berg. Dan staan alle tot zoonschap geroepenen met Hem op Sion (Op.14:1-5). "Wees dus niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt ook hervormd (veranderd, getransfigureerd) door de vernieuwing van uw denken" (Rom.12:2). Want ook als wij "zonder bedekking" de heerlijkheid van de Heer weerspiegelen, veranderen (of: worden veranderd, getransfigureerd) ook wij naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, door de Heer, die Geest is (2Cor.3:18).EEN AANGEZICHT
WAAROP GEEN BEDEKKING MEER IS

Geen bedekking meer. Dat is duidelijk een terugwijzing naar de bedekking, die Mozes over zijn gezicht droeg om de heerlijkheid die van zijn gezicht straalde te verbergen voor de IsraŽlieten, toen hij van de berg kwam. Maar toen hij de wolk inging om met de Heer te spreken, deed hij die bedekking af. Geen bedekking meer. Dus Paulus wijst de CorinthiŽrs erop, dat er een tijd is om net als Mozes "op te klimmen" en "in de wolk te gaan". Dan kan de bedekking weg. Dan zien we God "van aangezicht tot aangezicht". Voorlopig blijft Gods werk in de Zijnen nog "bedekt" voor het "volk dat beneden blijft". Maar de tijd van de ontsluiering en openbaring van de volheid van Christus en Zijn heerlijkheid is nabij. Zijn kracht is in de wolken (Ps.68:35). Die wordt dan gemanifesteerd. In de wolken!

Helaas is de "aarde beneden" nog overspoeld met slap, verwaterd, lauw christendom. Alle volken, dus ook Gods volk, is verleid door de geest van de antichrist. Overal zien we Babel om ons heen. "Breed is de weg, die tot het verderf leidt" (Mat. 7:13). Velen wandelen op die weg en genieten van "zielse" godsdienstbeleving en luidruchtige, gospelrock-achtige aanbidding rond het "kalf". Daarin is God niet aanwezig. Het is vreselijk, hoe Zijn naam ijdel wordt gebruikt. Het is ontstellend, hoe weinig Gods naam wordt geheiligd. Ja, in Babylon hebben zich haar zonden opgehoopt tot aan de hemel (Op.18:5). Laat de heilige Geest u de ogen openen voor het "geheimenis Babylon", opdat u er zich van kan losmaken (Op.18:4).

Want ieder, die het Lam wil volgen moet dit weten: u moet van Babel wegvluchten als van een giftige slang. Als u tenminste het geheimenis Babylon bent gaan "zien" en als u de stem van "de goede Herder" hebt "gehoord": "Ga uit van haar, Mijn volk" (Op.18:4). "Ziet" u echter niet, vermeerdert dan (Jer.29:6). Werk aan uzelf, "bouw uzelf een huis" (Jer.29:5), maar weiger om Babel groot te maken! "Zoek wel de vrede voor de stad" om er in rust te kunnen "vermeerderen" (Jer.29:7). "Vraag vooral naar de Heer met uw ganse hart" (Jer.29:13). Dan zal er een tijd komen, dat ook u kunt besluiten die "stad" te verlaten om het hemelse Jeruzalem in u te laten neerdalen (Jer.29:14, Op.21:2,10)). "Koop van Hem ogenzalf om uw oogleden te bestrijken, opdat ook u kunt gaan zien" (Op.3:18).WOLKEN MET WATER

Waarom identificeert God Zich met wolken? Het antwoord ligt voor de hand: wolken brengen water. En waar "water van boven" kan komen, gaat alles leven (Ez.47:9). God is een God van liefde. Hij verlangt ernaar "water te gieten op het dorstige en beken op het droge" (Jes.44:3). Door de zonde is alles dorstig, droog en onvruchtbaar. Maar prijst de Heer! "Hij geeft het land weer overvloed! Door regenstromen maakt Hij de kluiten week en zegent Hij het gewas" (Ps.65:10-14). Het moet ieder duidelijk zijn, dat met het "dorre land" wij bedoeld worden, Gods akker (1Cor.3:9).

In de bijbel is er sprake van "water van beneden" en "water van boven" (Gen.1:6-8). "Water" is een beeld van woord. Jezus zei tot de Joden: "Jullie zijn van beneden, Ik ben van boven" (Joh.8:23). Net zo waren de godsdienstige woorden van de Joden, als "water van beneden" en waren Jezus' woorden als "water van boven", dat ontsprong uit de troon van God. Vandaar, dat Petrus van Jezus zei: "U hebt woorden van eeuwig leven". Petrus ervoer, dat Jezus levend water heeft voor wie naar Hem dorst (Joh.4:14, Op.21:6). Jezus was voor Petrus de sterke Rots, waaruit het ware "water des levens" stroomt, "water van boven" (Num.20:8).

De IsraŽlieten, die uit Egypte trokken, gingen door de "wateren van beneden", maar kwamen er niet in om, zoals farao en zijn mannen met al hun paarden en strijdwagens. Exodus 14 zegt herhaaldelijk, dat de IsraŽlieten "door de zee gingen op het droge". Nee, ze werden juist gezegend met "water van boven". Er staat: "U hebt uw volk met machtige arm verlost. De wateren zagen U en ze sidderden, ja, de diepten beefden (=de wateren van beneden). En de wolken goten water uit. U leidde uw volk als een kudde uit door de hand van Mozes en Ašron" (Ps.77:16-21). De wolken goten water uit!

God is liefde! De wolken goten water uit! Door de gehele bijbel heen heeft God Zich in een wolk gehuld, waarmee Hij onder andere wilde zeggen, dat Hij alles wat Hij is, op Zijn volk doet neerregenen. Hij is altijd zegenend aanwezig! Dat is Zijn goedertierenheid, Zijn zegenende aanwezigheid. Hij daalt neer als een regen en doet de rechtvaardigen bloeien (Ps.72:6-7). Dan zullen ze Hem kennen als de vroege regen en de late regen (Hos.6:3). Er komt zelfs een tijd, als Hij komt met de wolken, dat Hij Zijn Geest gaat uitstorten op alles wat leeft (JoŽl 2:28).

Zoals iedereen weet, is een wolk samengesteld uit talloze kleine druppeltjes. Water uit beken, meren, rivieren en zeeŽn wordt verdampt door de warmte van de zon (vgl. Gods liefde). Het stijgt dan op en als de waterdamp condenseert, wordt er een wolk gevormd. Als een wolk zo zwaar wordt, dat ze het water niet langer kan vasthouden, gaat het regenen. "Heer, mijn God, U bent zeer groot. U woont in de opperzalen van de wateren! U drenkt de bergen uit Zijn opperzalen!" (Ps.104:1,3,13). De opperzalen van God, de "wolken", bevatten het "water des levens". Het zijn wolken vol water! Vol van het Levende Woord van God, het Woord dat de Geest spreekt (Ef.5:26, Joh.7:37-39).

We weten, dat Jezus helemaal vol was van "water van boven". In de eerste 30 jaar van Zijn leven werd Hij vol gemaakt van Gods waarheid en kracht. "Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen" (Luc.2:52). Hij steeg zo op "naar de hemel" (Joh.3:13: anabaino=opklimmen, opstijgen). Toen, na Zijn doop door Johannes de Doper, kwam er een stem uit de hemel, die Hem tot Zoon Gods verklaarde. De Vader was nu in alle volheid en heerlijkheid in Hem aanwezig (Col.1:19, 2:9). Later bevestigde Hij dat en zei: "Ik ben van boven" (Joh.8:23). Ja, Hij was volledig verzadigd van "water van boven", die als een "wolk aan de hemel" regen uitgiet over de aarde (Pred.11:3). Het resultaat was zů geweldig, dat, als dat allemaal beschreven moest worden, de wereld de boeken niet zou kunnen bevatten, zegt Johannes (Joh.21:25).

Maar nu: alles wat in de Hem was, wordt ook gevormd in Zijn Lichaam, totdat alle "zonen" volledig vol zijn van het leven van Christus (Ef.4:13). God vervult nu de wolken met levend water! Hij brengt nu de zonen van de eindtijd tot volheid! Want de tijd is nabij, dat zij "water van boven" zullen uitgieten over Gods ganse schepping. Dus niet alleen in Palestina. Niet alleen op het christendom. Als Hij komt met de wolken, dan zal iedereen Zijn heerlijkheid zien (Op.1:7).

Pas als de Zijnen vol zijn van Gods Geest, als Jezus volledig gestalte heeft gekregen in de uitverkorenen, pas als God ziet, dat "de boog (=de heerlijkheid van Christus) in de wolken verschijnt, zal Hij Zijn verbond met alle levende wezens van alle vlees gedenken" (Gen.9:15-16). De ganse schepping wacht daar met reikhalzend verlangen op, op "het verschijnen van de regenboog in de wolken"(Rom.8:19. Dan worden de zonen Gods openbaar en dan komen er stromen van zegen op een nooit eerder ervaren wijze. Dan wordt de hele kosmos bevrijd tot de heerlijkheid van de zonen Gods (Rom.8:21).

Er zijn ook wolken die gťťn regen brengen. Er drijven genoeg godsdienstige "wolken" over, zonder ooit te regenen op de smachtende aarde. "Wee hun, want die zijn de weg van KaÔn opgegaan, ze zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Het zijn wolken die geen water geven" (Jud.11,12; 2Petr.2:17).

"Wolken zonder water" geven geen leven, maar hebben "een schijn van godsvrucht" (2Tim.3:5). Ze worden voortgestuwd door "winden van leer" (Ef.4:14). Hun activiteiten zijn Babylonisch, met uiterlijk vertoon zonder enige geestelijke realiteit, met riten en traditionele ceremoniŽn. Ze drijven alleen maar over om "door mensen gezien te worden" (Mat.23:5). Hun aardse denken overheerst en veroorzaakt wel wolken, maar laaghangende, als een verwarrende, dichte mist die alle zicht ontneemt.DE WOLK VAN GETUIGEN

Paulus schreef over een gebeurtenis, "dat zij, die in Christus gestorven zijn, het eerst zullen opstaan; en daarna zullen wij, levenden die achterbleven, samen met hen op de wolken weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht". Hem tegemoet! (1Thes.4:16). Christenen hebben altijd gedacht, dat hier de wolken in onze dampkring worden bedoeld. In het Grieks staat er voor het zelfstandig naamwoord echter gťťn bepaald lidwoord, dus niet "de wolken", maar "wolken". Waar in het Grieks het lidwoord ontbreekt, wordt een hoedanigheid aangeduid. Dan staat er dus: "weggevoerd als een wolk", als een "wolk van hemelingen", als een "wolk in de hemelse gewesten", of als een "wolk van getuigen" (Heb.12:1-2).

In de HebreeŽnbrief wordt een "wolk van geloofshelden" genoemd. Er staat, dat "zij wat God heeft beloofd niet hebben gekregen, omdat God iets beters met ůns voor had, zodat zij niet zonder ons tot de volmaaktheid konden komen. Daarom, laten ook wij, nu we zo'n grote wolk van getuigen om ons heen hebben, alle lasten en zonden afleggen en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ůns oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof" (Heb.11:39-40, 12:1-2).

We zijn dus omgeven door een groot aantal toeschouwers, door een grote "wolk van getuigen". Deze wolk bestaat uit personen, zoals opgesomd in HebreeŽn 11: geloofshelden, overwinnaars uit alle tijden. Onze wereld zal spoedig worden geregeerd door deze "wolk" van getuigen, samen met de overwinnaars die later tot koninklijk-priesterlijke zonen zijn gemaakt. En hoewel ze in hun dagen niet het beloofde hebben ontvangen, toch zullen ook zij met de zonen Gods van de eindtijd de heerlijkheid en macht van God openbaren aan de hele kosmos. Ook zij ontvangen de heerlijke volheid van God op "de dag des Heren". Op die "dag" komt Jezus om te worden verhoogd voor de wereld in en door hen, die hebben geleden en die hebben overwonnen. Ze zullen met Hem meeregeren. Ook nu roept Hij die tot Zich. Daarom staat er: "Laten ook wij, nu wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, ůůk met volharding de wedloop lopen" (Heb.12:1).

"Zie, een wolkje als de hand van een man stijgt op uit de zee" (1Kon.18:44). Uit de "zee" van het mensdom stijgt ook nu een wolkje op, een wolkje van eerstelingen, dat zich aansluit bij de grote wolk van getuigen die al zijn vergaderd door de eeuwen heen. Ze worden als "Mozessen" "uit het water getrokken". Ze stijgen op naar de plaats die Jezus hun heeft bereid in de hemelse gewesten. "Ze zijn als engelen Gods" die "de Weg" omhoog bestijgen tot waar Jahweh is, om dan weer af te dalen (Gen.28:12-17, Mat.22:31, Joh.1:52). Dat had de Heer Jezus namelijk beloofd: "Jullie zullen de hemel open zien en engelen Gods zien opstijgen en zien neerdalen op de Zoon des Mensen". Hij is de weg tot de Vader. Hij is de weg "omhoog". "Boven" worden de "wolken" gevormd met wie Hij komt in heerlijkheid (Col.3:4).

Zij die opgeklommen zijn op die Weg worden beschreven in Openbaring 19:11-16: "Ik zag de hemel open en zag een wit paard. Hij die erop zat, wordt genoemd Getrouw en Waarachtig. Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen. Zijn naam is: het Woord van God. En de legerscharen die in de hemel zijn volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen. Dit is de Koning der koningen, de Heer der heren". Zijn komst is gaande. Erchomai. Hij komt met wolken om alles nieuw te maken. Hij komt met heerscharen die in de hemel zijn, met hen die Hem volgen op witte paarden en die gehuld zijn in wit en smetteloos linnen! Als Christus verschijnt die hun leven is, verschijnen ook zij in heerlijkheid om de aarde te richten (Col.3:4, Ps.98:9). Dat is: om alles op aarde recht te zetten.

Dan wordt vervuld wat Jesaja zag toen hij werd geroepen (Jes.6:1-4). Hij zag het binnenste van "het huis van God" met het verzoendeksel (=de Zoon, Jezus) ťťn geheel vormend met "twee" cherubs erop (de zonen Gods). Hij zag dit "Lichaam van Christus" van Hoofd tot voeten volledig geopenbaard (vgl.Op.11:19). Hij zag de "erchomai" van de Koning der koningen tot Zijn tempel. Hij zag, dat het "huis Gods" vol werd van "rook", van de "wolk" van Gods heerlijkheid (Mal.3:1). En wat is het verbluffende gevolg en het einddoel van die openbaarwording? Dat is de komst van een nieuwe aarde, die vol is van de heerlijkheid van God! (vgl.Jes.6:3, Rom.8:19-21). Dat zal elk oog zien!


Home page