Home pageDe
komst
van Christus


ENKELE
OPMERKINGEN
OVER HET WOORD KOMST

Het nieuwe testament is geschreven in het Grieks, een taal die expressiever is dan de onze. Met betrekking tot de komst van de Heer gebruikt het Grieks zes verschillende woorden.

1. Parousia is afgeleid van het werkwoord paremi, dat aanwezig zijn betekent. Het duidt niet op iemands aankomst, maar op zijn reeds gekomen zijn, op aanwezigheid.

2. Apokalupsis komt van het werkwoord apokalupto, ontsluieren. Het duidt op het zichtbaar worden van wat eerst verborgen aanwezig was. "Wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade, die u ontvangen zult, wanneer Jezus Christus wordt geopenbaard, ontsluierd" (1Pet.1:13).

3. Epiphaneia is afgeleid van een werkwoord met de volgende betekenissen: schijnen, verschijnen, aan het licht brengen. Het wordt b.v. gebruikt als er een ster (die er steeds was) in de nacht zichtbaar wordt. Het woord wordt gebruikt met betrekking tot de luister en de majesteit van de Heer die er altijd was en die op een gegeven moment verschijnt.

4. Phaneroo betekent duidelijk maken, duidelijk merkbaar maken. Jezus zegt: "Ik heb Uw naam (=wezen) geopenbaard aan de mensen ...." (Joh.17:6). En Johannes: "Als Hij aan ons geopenbaard zal zijn, zullen wij Hem gelijkvormig zijn" (1Joh.3:2).

5. Erchomai duidt op de gebeurtenis van het komen zelf. "Zie, Hij komt (Hij is komende) met de wolken" (Op.1:7).

6. Heko benadrukt de plaats van Zijn komst. "Houd vast, totdat Ik (in u) gekomen ben" (Op.2:25, vgl.3:20).

In de nu volgende bijbelstudies komen deze aspecten uitvoerig aan bod.

Home page