Home pageWaar
gaat dit van uit?


Toen onze contactgegevens nog op de site stonden, kregen we veel vragen van lezers te verwerken. Niet alleen inhoudelijke, maar ook vragen als: "Wie zijn jullie? Van welke kerk zijn jullie? Waar gaat dit van uit?"

We zijn Cees en Anneke Noordzij, kinderen van God, volgelingen van Jezus. Zijn Geest leert ons 'uit te gaan' uit 'Egypte' en 'Babel' en 'in te gaan' in het 'beloofde koninkrijk van God' (vgl. Ps.121:8). In dat 'land' ligt ons erfdeel. We zijn dus van de Gemeente daar, in geest en waarheid. En wat u op deze site leest, is een bescheiden neerslag van wat ons in de loop der jaren is toevertrouwd.

Nu een vraag aan u. Zei de Heer destijds wel eens van welke synagoge Hij was? Of bij welke rabbijn Hij in de leer was geweest? (Joh.9:29). Nee dus. Hij zei, dat Hij had geleerd van de Vader (Jes.50:4, Joh.8:28).

Eens zei Petrus, dat hij wist, dat Jezus, de man uit Nazareth, de Christus was, de Messias, de Zoon van de levende God. Toen zei de Heer: "Dat heeft Mijn Vader in de hemel je geopenbaard. Dat heb je van Hem gehoord. En daarop, op dat fundament, op dat horen, op goddelijke openbaring, zal Ik Mijn Gemeente bouwen" (Mat.16:16-18).

En nu zegt Hij tot elk van Zijn discipelen: "Kom onder Mijn juk om van Mij te leren" (Mat.11:29). "Laat Mijn Geest je alles leren" (vgl. Joh.14:26). "Leer van Mij".

Dit principe maakt Hij ook duidelijk in de gelijkenis van Johannes 10. Daar zegt Hij, dat Zijn kudde bestaat uit schapen, die horen naar Zijn stem (Joh.10:3 en 16). Zij volgen Hem gehoorzaam, de "benauwde schaapskooi" uit (v.4). Hij brengt hen in de vrije ruimte van "grazige weiden", waar overvloedig het levende Woord wordt ervaren (Joh.1:4, 10:10). Dat Woord, dat "levende water", dat "scherpe zwaard", leert o.a. ook te onderscheiden, waar iets van uitgaat (vgl Joh.7:16-17, Heb.4:12).

De site is zo sober mogelijk gehouden. Het gaat ons niet om een flitsende presentatie ervan, of om onszelf, de schrijvers. Ook niet om een groep, een kerk of een geestelijke stroming. Het gaat ons om de boodschap van het komen van het Koninkrijk der hemelen op aarde. En om de waarheid dat de Zoon alle dingen nieuw maakt en met de zonen Gods de ganse schepping zal bevrijden tot eer van God, de Vader (Op.21:5, Rom.8:19-21).

Home page