Home page


Hoe
Christus
openbaar wordt


En Zijn gedaante veranderde
en er overschaduwde hen een wolk"
(Mat.17:2,5).

"Zie, Hij komt met de wolken,
en elk oog zal Hem zien"
(Op.1:7).


DE LICHTENDE WOLK

En van de manieren waarop God de aanwezigheid van Zijn heerlijkheid kenbaar maakte, is in een lichtende wolk. Dat zag Gods volk na de uittocht uit Egypte op hun reis door de woestijn (Ex.13:21-22, Num.9:15-16,21, Ps.78:14).

Later was Mozes zelfs in de wolk van Gods heerlijkheid, op de berg Sina, veertig dagen en veertig nachten lang. Hij kwam daarna stralend bij het volk terug (Ex.24:15-18, 34:29-35).

Weer later vervulde die wolk de tempel van Salomo, toen deze werd ingewijd. De priesters konden er niet blijven staan om dienst te doen door de aanwezigheid van de heerlijkheid van de Allerhoogste (1Kon.8:10-11).

Ook Maria werd overschaduwd door de Allerhoogste. Dat was om in haar een Zoon te verwekken, die een tempel zou zijn in geest en waarheid, vol van de heerlijkheid van God. Hij werd "heerlijkheid voor het volk van God" en "licht tot openbaring voor de volken" (Joh.2:19, Col.2:9, Luc.2:32).

En nu lezen we in het boek Openbaring, dat er een "Vrouw in de hemel" is, die is "overschaduwd" en "bekleed" met de "Zon" (Op.12:1). Die "Maagd" is de Gemeente in geest en waarheid. Zij baart ook een "mannelijk wezen", de "volheid van Christus", het "Lichaam van Christus", de "zonen Gods" die alle volkeren zullen hoeden met een ijzeren herdersstaf (Op.12:1-5, vgl.Op.2:26-27).


JEZUS EN DE WOLK

Johannes ging jaren lang met Jezus om. Hij zag, hoe Hij in alles de naam van de Vader heiligde en Diens wil deed. En hoe consequent Hij "hemels brood" at en hemels koningschap in Zich liet komen. In Hem kon God lichamelijk wonen in alle volheid (Joh.14:7,9, Col.2:9).

Dat werd zonneklaar openbaar, toen Jezus drie discipelen meenam een "heilige berg" op (2Pet.1:18). Ze zagen Hem daar veranderen van gedaante (Mat.17:1-8). "Zijn gezicht begon te stralen als de zon en Zijn kleren werden wit als het licht" (vers 2, vgl Mal.4:2). Toen kwam er over die "drie" discipelen een lichtende wolk en ze hoorden: "Dit is Mijn geliefde Zoon. In Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem" (vers 5, NBV, vgl 2Pet.1:16-18).

In die gedaante hadden ze Hem nog nooit gezien. En nog nooit was de wolk van Gods heerlijkheid over hen gekomen en hadden ze een stem eruit gehoord. "Ze wierpen zich op hun aangezicht ter aarde en werden zeer bevreesd" (vers 6). Ze hadden een openbaring gezien van de volle heerlijkheid van God in een mens. Wat een metamorfose! Wat een verheerlijking!

En later, toen de Heer met de "12" sprak over Zijn naderend sterven, kwam er weer een stem uit de hemel die zei: "Ik heb Mijn naam verheerlijkt (in Mijn Zoon) en Ik zal hem nogmaals verheerlijken" (=in Mijn zonen, Joh.12:28).

De Vader toonde eerst de volle heerlijkheid van Zijn wezen in Jezus van Nazareth. Er volgt ng zo'n verheerlijking, in Jezus met de Zijnen, in het Hoofd met Zijn Lichaam. Dat is, als Hij komt met de wolken ...." (Op.1:7).


HIJ KOMT MET DE WOLKEN

In de aanhef van "De openbaring van Jezus Christus" zegt Johannes tot de "zeven" gemeenten, dat Hij zal komen met de wolken (Op.1:7), met "de wolken des hemels" (Dan.7:13). Met wolken, meervoud, niet op n plek, maar wereldwijd. Hij komt met wie de Vader daartoe afgezonderd en geroepen heeft (Joh.14:23, Ef.2:6, Op.19:14, Rom.8:29, Gal.1:15). Zij worden niet alleen gereinigd door het bloed van het Lam, maar ook tot koninklijk-priesterlijke zonen Gods gemaakt (Op.1:6).

Met de wolken. In het Grieks meta: samen met, in gemeenschap met. Dat impliceert de hechte eenheid van het "Hoofd" met allen die ook de "mannelijke rijpheid" hebben bereikt (Ef.4:13, Gal.1:15). Samen zijn ze de "volheid van Christus" (Col.3:4). Hij komt met "Zijn heilige tienduizendtallen" (Judas 1:14), met "de 144.000".

Die "144.000" worden op verschillende plaatsen in het boek Openbaring genoemd (Op.7:4, 14:1-5). In hen verbreekt het Lam de "zeven zegels" van de "boekrol van het leven van het Lam". In hen kan "het leven van het Lam" worden ontrold en geopenbaard (Op.5-8, vgl. Gal.1:16). Zij volgen namelijk het Lam waar Hij ook heen gaat (Op.14:4).

Ook hen neemt de Vader aan als zonen, als medebroeders van Jezus, als overwinnaars met Hem (Rom.8:37). We zullen zien, hoe ze worden gemaakt tot bazuinen, bevrijders, verlossers, richters, herders (Op.1:6, 5:10, 8-11, 17:14, Ob.21). Samen met Jezus vormen ze de volheid van Christus, waarop de ganse schepping wacht (Rom.8:18-23). "Zie .... Hij komt met de wolken. En elk oog zal Hem zien" (Op.1:7). Halleluja!


DE VERSCHIJNINGEN VAN JEZUS

Na Zijn sterven en opwekking verscheen Jezus in verschillende gedaanten. Maria Magdalena zag Hem aan als tuinman, de twee gelovigen uit Emmas als vreemdeling (Joh.20:15, Luc.24:18). De elf discipelen in de opperkamer meenden een geest te zien en toen ze later aan het vissen waren, herkenden ze Hem weer niet (Luc.24:37, Joh.21:1-6).

Aan Thomas openbaarde Hij Zich als de gekruisigde en aan Paulus als een verblindend licht. Eens verscheen Hij zelfs aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk (Joh.20:26-29, Hand.9:3-6, 1Cor.15:6). En op Patmos "zag" Johannes Hem in de "nieuwe" (=hemelse) gedaante van hoe Hij komt.

Hij "zag" de verschijning van "de volheid van Christus" die komt "met de wolken", van de Zoon met de zonen, van het Hoofd met het Lichaam. Er verscheen niet n Zoon des mensen, maar Iemand "als eens mensenzoon" (vgl.Dan.7:13).

Het is Hij, "die was, die is, en die komt" (Op.4:8). Hij was mens (Joh.1:14, Op.1:18). Hij is het Lam Gods op de troon, al sinds de grondlegging der wereld (Joh.1:36, Op.13:8). En Hij komt met de "wolken" om alles "nieuw" te maken (Op.1:7, 21:5).

Zijn "nieuwe" gedaante was zo ongekend en overweldigend, dat Johannes als dood voor Zijn voeten neerviel (Op.1:17). Maar "Hij legde Zijn rechterhand op hem en zei: Wees niet bang, Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende die dood is geweest en die nu leeft tot in alle eeuwigheden. Schrijf op, wat je hebt gezien, wat is, en wat hierna zal geschieden" (Op.1:18-19).

Hoe zag Zijn "nieuwe" verschijning aan Johannes eruit? "Als de zon in haar volle kracht" (Op.1:16). Zijn Hoofd was "wit" en Zijn ogen als een "vuurvlam" (Op.1.14). Hij sprak "als met een tweesnijdend scherp zwaard" (=met het levende Woord, Hebr.4:12). Zijn stem klonk "als van vele wateren", als n groot koor van alle "zonen Gods" samen. En Hij was "met goud omgord" (=met goddelijke waarheid, Ef.6:14).

Van dit "lichaam" zag Johannes alleen het hoofd, de handen en de voeten. De rest bleef "bedekt" door het volle licht van de "Zon". Hoe "het Hoofd" openbaar werd, is met geen pen te beschrijven (Joh.21:25). Hoe de "handen" zichtbaar werden, is beschreven in het boek Handelingen (zie b.v. Hand.3:1-10, 5:12-16). En de "voeten"?

Johannes ziet hen "als van koperbrons", "als in een oven gloeiend gemaakt" (=intensief gelouterd, Op.1:15, vgl.Mal.3:2-3). Ze komen nog maar net uit de hitte van het louteringsproces, dat hoort bij de weg tot zoonschap (vgl.1Pet.4:12, Op.12:1-2 en 5). Voor het "vlees" was dat een zeer pijnlijke "vuurgloed", een grote verdrukking.

Ze hadden die beproevingen goed doorstaan en erdoor deel gekregen aan Christus en aan Zijn lijden. Met welk doel? Om zich "met vreugde te mogen verblijden in de openbaring van Zijn heerlijkheid" (1Pet.4:12-13).

Als we burgers zijn van het rijk in de hemel, dan zullen ook wij, als "tempel", of als "stad", of als "volk", ons intens verblijden in de openbaring van Zijn heerlijkheid (Fil.3:20, 1Pet.4:13b). Maar wie nog "van beneden" is, aardsgericht en aardsgezind, zal weeklagen (Op.1:7, 8:13, Grieks: kopto = berouw hebben) en om ontferming smeken. En ..... hij zal gered worden, maar als door vuur heen (1Cor.3:15).

Want redding is voor iedereen (Jes.45:23, Rom.14:11). Zoonschap is voor uitverkorenen (Rom.8:28-30). Dat is de heerlijke boodschap, die ons in de "Openbaring van Jezus Christus" glashelder wordt duidelijk gemaakt.

Hoe dit wordt ontvouwt, beschrijft Johannes vanaf hoofdstuk 4. Eerst moet hij opschrijven wat de verheerlijkte Heer nog wil zeggen aan de "zeven" "aardse" "gemeenten", die nog ernstige tekortkomingen en gebreken blijken te hebben (Op.2 en 3).

Pas toen hij dat gedaan had, zag Johannes een deur open staan in de hemel. Hij hoorde opnieuw een stem zeggen als een bazuin: "Klim hierheen op. Dan zal Ik je laten zien, wat er hierna moet gebeuren" (Op.4:1).

Home page